Organisasjoner

Naturvernorganisasjonene og de biologiske organisasjonene gjør et svært viktig arbeid. Her er lenker til noen av dem som arbeider med "klassisk" naturvern og vern av det biologiske mangfoldet:

IUCN - Den internasjonale naturvernunionen, som bl.a. utarbeider rødlistene over truede arter i verden

Regnskogsfondet - En av Europas ledende organisasjoner i arbeidet for å bevare regnskogen og sikre regnskogsbeboernes rettigheter.

WWF - Naturvernorganisasjon grunnlagt i 1961 som World Wildlife Fund, med bakgrunn i omfattende ødeleggelser av Afrikansk natur. I dag er WWF (World Wide Fund for nature) en av verdens største og mest respekterte uavhengige miljøvernorganisasjoner.

WWF Norge - Den norske avdelingen av WWF. Som moderorganisasjonen arbeider WWF i dag over et bredt spekter av naturvernsaker, og er engasjerte både nasjonalt og internasjonalt.

Norges Naturvernforbund - Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon, grunnlagt i 1914, med fylkeslag i alle fylker og ca. 100 lokallag over hele landet. Naturvernforbundet er opptatt av et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men jobber spesielt med områdene områdevern, klima, energi og samferdsel.

Norsk Ornitologisk Forening - Naturvernorganisasjon med hovedvekt på fugler og fuglevern, som har bevaring av fugleartene og deres leveområder som et sentralt arbeidsområde.

Norsk Zoologisk Forening - Har et bredt virkeområde, fra insekter og krepsdyr til pattedyr og fugler. Foreningens viktigste arbeidsoppgaver er å spre informasjon om dyrelivet og arbeide for vern av den ville faunaen og dens leveområder.

Norsk Entomologisk Forening - En av Norges eldste naturfaglige foreninger (1904), med formål å fremme interessen for og studiet av entomologien i Norge.

Norsk Botanisk Forening - Foreningen for planteinteresserte i Norge. Den samler både fagutdannete botanikere og andre med interesse for norsk flora.

Sabima - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, en en paraplyorganisasjon for biologiske foreninger i Norge.

 

Noen offentlige institusjoner som arbeider med naturvern:

Miljødirektoratet - Et direktorat under Miljøverndepartementet, som jobber med blant annet arts- og områdevern i Norge.

Artsdatabanken - En nasjonal, uavhengig kunnskapsbank for biologisk mangfold, som har som oppgave å forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om norske arter og naturtyper. Organiserer utarbeidelsen av norsk rødliste over truede arter.

Norsk Polarinstitutt - NP er som Miljødirektoratet et direktorat under Miljøverndepartementet, og driver forskning, miljøovervåkning og kartlegging i polarområdene.

 

 

 

Tilbake

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer